ÁSZF + szerződés 2014

Nagy Tokaji Borárverés – ÁSZF LETÖLTÉS

Vevő-Termelő adásvételi szerződés LETÖLTÉS

Általános szerződési feltételek

Tokaji Tavasz 2014 
Tokaji Borárverés

1. A Tokaji Borlovagrend (a továbbiakban: „Borlovagrend”) a Tokaji Borvidéken készített borok népszerűsítését, a tokaji hagyományok és borkultúra megőrzését és fejlesztését tűzte célul. Céljainak megvalósítása során, a Borlovagrend megrendezi a Tokaji Tavasz rendezvénysorozat keretében a “Nagy Tokaji Borárverés” elnevezésű árverést.

2. Árverésre a borvidéken tevékenykedő termelők (borászok) által készített borok kerülnek. Az árverési tételek (i) félkész állapotban (a hordós érlelés szakaszában) vagy (ii) kész, forgalomba hozatalra alkalmas, oltalom alatt álló eredet megjelöléssel ellátott, a hazai jogszabályok által megkövetelt hatósági engedélyek/bizonyítványok birtokában felcímkézett, palackozott állapotban kerülnek árverésre.

– Száraz és félszáraz tételek esetén az árverésre bocsátott tételek árverési egysége a gönci hordó (136 liter), azzal, hogy egy termelő jogosult ugyanazon tételből több gönci hordónyi mennyiséget is árverésre bocsátani, mely esetben a termelő választása szerint a több gönci hordónyi mennyiség egy árverési tételként/gönci hordónként külön árverési tételként/2014-ben és azt követően a 2015-ös és 2016-os évben megrendezendő Nagy Tokaji Borárverésengönci hordónként kerül árverésre.

– Édes tételek esetén az árverésre bocsátott tételek minimum árverési egysége fél gönci hordó (68 liter), mely nem zárja ki, hogy a termelő egy árverési tételként az édes tételből gönci hordónyi mennyiséget (136 liter)/külön árverési tételként 68 literenyi mennyiségeket/egy árverési tételként többször 68 liternyi mennyiséget ajánljon árverésre; illetve a termelő választása szerint lehetőség nyílik arra, hogy az árverésre bocsátott édes tételből megmaradt (68 literen felüli) mennyiséget, termelő a 2015-ös és 2016-os évben megrendezendő Nagy Tokaji Borárverésen ajánlja árverésre.

– Eszencia esetén az árverési tétel egysége 10,125 liter (27 db 0,375l-es palack)

3. Amennyiben az árverési vevő félkész állapotban lévő bortételre licitál, úgy az adásvétel tárgyát kész, forgalomba hozatalra alkalmas, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott, a hazai jogszabályok által megkövetelt hatósági engedélyekkel/bizonyítványokkal rendelkező felcímkézett, palackozott bor képezi; árverési vevő tulajdonjogot a már elkészített bortételen szerez.

4. Az árverést a Tokaji Borlovagrend Egyesület tartja.

5. Az árverésen részt venni személyesen, személyes megbízott útján, vételi megbízással, vagy telefonos licit útján lehet, azzal, hogy az árverésen történő részvétel minden esetben regisztrációhoz kötött. Előzetes regisztráció ajánlott, erre az info@tokajiborlovagrend.hu e-mail címen van lehetőség. Regisztrálni a helyszínen is lehet, az árverés napján 10:00 órától 14:00 óráig. Az árverésen sorszámmal ellátott licitáló tárcsával lehet részt venni, amely az árverést megelőzően, a regisztrált személyek által, a helyszínen átvehető. Egy licitáló csak egy licitáló tárcsát válthat, mellyel azonban korlátlan számú tételre licitálhat. Az árverésen résztvevők a licitáló tárcsa átvételekor írásban nyilatkoznak arról, hogy a jelen szabályzatot megismerték és azt magukra nézve kötelezően elfogadják.

6. Amennyiben az árverési vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján helyette a Borlovagrend – a megbízásnak megfelelően – teszi meg a vételi ajánlatokat. Vételi megbízást a Borlovagrend 2014. április 17-én déli 12:00 óráig fogad el, az info@tokajiborlovagrend.hu e-mail címen. A vételi megbízásban fel kell tüntetni a licittel érintett tételt vagy tételeket és a fizetendő legmagasabb árverési ár összegét. A vételi megbízás elfogadásáról a Borlovagrend visszaigazoló e-mail üzenetet küld.
A vételi megbízás érvényesítéséhez 100.000,-Ft vagy 340 € kaució befizetése szükséges, amely sikertelen licitálás esetén 5 banki napon belül visszajár. Ha a vételi megbízás sikeres, a kaució teljes összegét a Borlovagrend a vevőnek a vételár kiegyenlítését követően teljes összegben visszautalja, egyebekben pedig a személyesen jelenlevő vevőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha ugyanarra a tételre harmadik személy magasabb összegű megbízást ad, vagy az árverési vevők magasabb vételi ajánlatot tesznek, a távollevő árverési vevő az árverés után a kauciót minden levonás nélkül visszakapja.

7. Telefonon történő árverés szándékát az árverési vevő 2014. április 17-én déli 12:00 óráig jelentheti be, az info@tokajiborlovagrend.hu e-mail címen, licittel érintett tétel vagy tételek megjelölésével. Telefonon történő árveréshez 100.000.-Ft vagy 340 € kaució befizetése szükséges, amely sikertelen licitálás esetén visszajár. Ha a telefonos licit sikeres, a kaució teljes összegét a Borlovagrend a vevőnek a vételár kiegyenlítését követően teljes összegben visszautalja, egyebekben pedig a személyesen jelenlevő vevőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Sikertelen licit esetén a távollevő árverési vevő az árverés után a kauciót minden levonás nélkül 5 banki napon belül visszakapja. Telefonos vételi megbízás esetén, ha a hívott fél bármilyen oknál fogva nem elérhető, a megbízás kikiáltási áron való vételi szándéknak tekintendő. Az esetlegesen felmerülő telekommunikációs problémákért a Borlovagrend semmilyen felelősséget nem vállal.

8. A Tokaji Borlovagrend az árverés előtt katalógust ad ki, mely az árverésre kerülő tételeket készítő termelőket/borászatokat valamint a bortételek leírását tartalmazza. A katalógusban a tételek becsértéke (intervallum) kerül megjelölésre. A Borlovagrend a sajtó képviselőinek sajtótájékoztatót tart.

9. A kikiáltási ár legkésőbb az árverés napján az árverés vezetője által kerül bejelentésre. A katalógusban megjelölt árak magyar forintban (HUF) megadott bruttó árak, a kikiáltási ár szintén bruttó összeg. A Borlovagrend fenntartja a jogot, hogy a katalógusban szereplő egyes tételek árverésre bocsátását – saját belátása szerint – mellőzze.

10. Az árverés becsáras szisztéma szerint kerül megrendezésre. Az árverés vezetője, több rangos szakember közreműködésével, az árverési tételeket élőszóval röviden bemutatja és kihirdeti a kikiáltási árat, ismerteteti a beérkezett vételi megbízásokat, az árverési vevők pedig a számozott licitáló tárcsa feltartásával teszik meg ajánlatukat. Ha a kikiáltási árra több vételi ajánlat érkezik, az árverésvezető a licitlépcsőnek megfelelően emeli az árat mindaddig, amíg csak egy licitáló marad és a leütéssel létre nem jön az adás-vétel. Így a tárgy vételi jogát leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb érvényes ajánlatot teszi. Az árverést addig kell folytatni, amíg ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, az árverés vezetője a megajánlott legmagasabb összeg háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy a legtöbbet ajánló az adott tételt megvásárolta.

11. Az árverésen legtöbbet ajánló résztvevő (jelenlévő árverési vevő) az árverés lezárását követően az árverés helyszínén aláírja a “Vételi nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot, mely tartalmazza az árverési vevő által az árverésen megvásrolt tétel nevét, mennyiségét és vételárát. Az árverési vevő legkésőbb a sikeres licitálást követő héten, azaz 2014. május 3-ig a tételt készítő termelővel megköti a tétel vonatkozásában létrejött adásvételi vagy félkész tétel esetén az adásvétellel vegyes megbízási szerződést, mely szerződés részletesen tartalmazza a termelő és az árverési vevő együttműködésének feltételeit. Az árverési vevő a tétel vételárát közvetlenül a termelő felé köteles kiegyenlíteni, számla vagy félkész tétel esetén előlegszámla ellenében a szerződés aláírását követő 5 banki napon belül. A termelő és vevő közt kötendő szerződés szövege a www.tokajiborlovagrend.hu oldalon megtalálható.

12. Abban a nem várt esetben, ha a sikeres licit ellenére a 11. pontban megjelölt szerződés megkötésére az árverési vevőnek felróható okból nem kerül sor, vagy az árverési vevő a vételár megfizetését elmulasztja, úgy az adásvétel nem jön létre, az árverési vevő az általa esetlegesen befizetett kauciót elveszíti és köteles a termelőt – az adásvétel meghiúsulásával összefüggésben ért károk megtérítésére.

13. Ajánlat hiányában a kikiáltási ár az árverésen nem csökkenthető, lehetőség nyílik ellenben arra, hogy utolsó tétel árverését követően az árverés résztvevői az el nem kelt tételek közül egyet vagy többet visszahívjanak, s az árverés jelen szabályzatban ismertetett szabályai szerint a visszahívott tétel vonatkozásában új licit kezdődjön.

14. A vételár az árverési vevők nyilvános vételi ajánlatai alapján alakul ki, ezért a vételárért a Borlovagrend nem tartozik felelősséggel.

15. Az árverésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza (i) az árverés helyét, idejét, (ii) az árverést lebonyolító képviselőjének nevét, (iii) az elárverezett borok adatait, a kikiáltási árat, a leütési árat, (iv) a legmagasabb ajánlatot tevő árverési vevő nevét és lakcímét, jogi személy esetében az azonosító adatokat.

16. Az árverésen licitálóként nem vehet részt, aki a 18. életévét nem töltötte be. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket, a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen, illetve így megkárosítson.

17. Jelen feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. paragrafusai az irányadóak, vitás kérdések esetén a felek alávetik magukat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességének.

18. Jelen általános szerződési feltételek két nyelven, magyar és angol nyelven készültek, kétség esetén a magyar nyelvű szöveg irányadó.

19. Jelen általános szerződési feltételek vonatkozásában minden esetben a magyar jog irányadó.